Poruka dekana

Poštovani studenti, zaposlenici Fakulteta, dragi prijatelji Fakulteta, dame i gospodo,

Zadovoljstvo mi je da sam u prilici obratiti Vam se kao dekan Fakulteta za tehničke studije Univerziteta u Travniku.

Fakultet za tehničke studije Univerziteta u Travniku, osnovan je 2006 godine, pod nazivom Grafički fakultet i kao takav je bio prvi i jedini Fakultet u Bosni i Hercecegovini.

Kako procesi „Tranzicije“ i „Globalizacije društva“ zahtijevaju uvođenje novih načina rada i različitih pristupanja u rješavanju svakodnevnih pitanja koja su od interesa za pojedinca i društvo, 2011 godine, izvršena je promjena naziva Grafički fakultet u  Fakultet  za tehničke studije, te vođeni idejama i duhom Bolonjske deklaracije pored realizacije studijskih programa Grafičkog inžinjerstva i dizajna, otpočinje se i sa realizacijom atraktivnih studijskih programe iz oblasti Arhitekture, Građevinarstva i Informacionih tehnologija.

Kao privatna visokoškolska ustanova koja se bavi obrazovnim i naučno-istraživačkim radom, Fakultet svojim postojanjem, radom i zalaganjem njegovih zaposlenika u prenošenju znanja i vještina studentima, nastoji  da studenti završetkom studija steknu kvalitetne kompetencije za profesionalnu osposobljenost za rad u različitim obrazovnim, privrednim, građevinskim, medijskim institucijama koje doprinose  održanju i razvoju postojećeg društva, kao i profesionalnu osnovu za nastavak daljnjeg stručnog , naučnog rada i usavršavanja.

Prateći iskustva i pozitivna dostignuća srodnih fakulteta u regionu i šire, nastavničko, saradničko i ostalo stručno osoblje Fakulteta za tehničke studije, postavilo je sebi u obavezu da i u budućnosti mladim ljudima iz Bosne i Hercegovine i inostranstva ponudi prepoznatljive studijske programe čija sadržina i način realizacije je usporediv sa većinom studijskih programa koji se realiziraju u regionu i Evropi.

Opredijeljenost Fakulteta za pružanje kvalitetnog visokog obrazovanja i naučno-istraživačkog rada, te činjenice da je Fakultet za tehničke studije osnovan među prvim privatnim visokoškolskim ustanovama koje obrazuje studente iz područja tehnčkih nauka,  zasigurno pokazuje da dosadašnji rad i intelektualni potencijal Fakulteta može i u budućnosti biti snažna potpora i oslonac razvoju, pojedinca a samim time i Bosne i Hercegovine kao i regiona.

 

S poštovanjem,

 

 

                                                                                                                D E K A N

                                                                                               prof. dr. Hrustem Smailhodžić