Predsjednik Studentskog parlamenta Fakulteta za tehničke studije

Melisa Zahirović  II godina – Melisa Zahirovic CV

Zamjenik predsjednika Studentskog parlamenta Fakulteta za tehničke studije

Rijad Letić I godina –Rijad Letic CV

Zapisničar na sastancima Studentskog parlamenta Fakulteta za tehničke studije

Nesiba Atić

Predstavnici Fakulteta za tehničke studije u Studentskom parlamentu Univerziteta u Travniku

Melisa Zahirović

Rijad Letić

Studentski parlament Fakulteta za tehničke studije čine:

Enisa Đelilbašić – Enisa Djelilbasic CV

Lamija Hrustanović – Lamija Hrustanovic CV

Lejla Magrđija

Sabina Nuhanović – Sabina Nuhanovic CV

Mak Bahtić – Mak Bahtic CV

Selver Grabus – Selver Grabus CV

Ana Grabovac – Ana Grabovac CV

Nikolina Vuleta

Kenan Osmanović – Kenan Osmanovic CV

Riyat Can Ličina

Maida Mehić – Maida Mehic CV