Vodič Alumni asocijacije Univerziteta u Travniku

Alumni asocijacija

Alumni asocijacija  Univerziteta u Travniku je dobrovoljno udruženje u koje se učlanjuju svi oni koji su diplomirali, magistrirali ili doktorirali na Univerzitetu u Travniku. Svrha ove asocijacije je povezivanje svih generacija studenata Univerziteta u Travniku, radi ostvarivanja njihove trajne saradnje.

Misija 

Stvaranje trajnih veza između alumnija, studenata, nastavnika fakulteta, akademske i šire zajednice.

Vizija 

Izgraditi snažan osjećaj ponosa i lojalnosti za Univerzitet u Travniku među svojim prošlim i sadašnjim studentima kroz socijalnu interakciju, regrutovanje studenata, unapređenjem karijera i uključenjem u razvoj zajednice.

Ciljevi

 • promovisati postojanost, rad i značaj Alumni asocijacije
 • uvezati bivše studente Univerziteta u Travniku u Alumni organizaciju
 • kreirati bazu alumnija sa njihovim podacima i napraviti je dostupnom u cilju sklapanja budućih poslovnih veza
 • izgradnja i jačanje veza između studenata, alumnija, kadra fakulteta i zajednice
 • organizacija događaja, seminara, konferencija u cilju profesionalne i lične nadogradnje alumnija
 • jačanje reputacije Univerziteta i promovisanje interesa Univerziteta
 • razvijanje saradnje Univerziteta sa preduzećima i institucijama u kojima su angažovani bivši studenti
 • učešće u međunarodnoj naučnoj i stručnoj razmjeni i uspostavljanje relacija sa Alumni asocijacijama iz regiona i šire
 • međunarodna akreditacija
 • unapređenje akademskih vještina prema zahtjevima privrede, javnog sektora kao i svih ostalih interesnih skupina

Aktivnosti Asocijacije

 • svim članovima omogućiti on-line registraciju (putem prilagodjene web stranice), brz i efikasan pristup informacijama i uspostavljanje medjusobnih kontakata
 • magazin alumni asocijacije će pratiti aktuelna zbivanja, projekte u koje je uključen Univerzitet sa članovima svoje Alumni asocijacije, najnovija naučno istraživačka dostignuća članova asocijacije
 • organizaciju okruglih stolova, seminara i konferencija koji će tretirati aktuelna društvena pitanja
 • organizaciju programa obuke i treninga za članove Alumni asocijacije u kontekstu bolje informisanosti o dostupnim informacionim tehnikama i paketima, te kvantitativnim metodama koje im mogu olakšati i značajno unaprijediti kako rad  tako i razvoj u okviru naučno istraživačkih aktivnosti
 • organizaciju susreta članova Alumni asocijacije sa studentima, kako bi im prenijeli svoja praktična znanja i iskustva
 • organizaciju zvaničnih susreta članova Alumni asocijacije (npr. godišnjice, proslave i obilježavanje važnih datuma za Asocijaciju i Univerzitet u Travniku i sl.)
 • saradnju sa drugim Alumni asocijacijama i udruženjima vezanim za struku u zemlji i šire.
 • podršku članovima Alumni asocijacije da unapređuju poslovanje preduzeća i institucija u kojima rade, kroz obrazovne i istraživačke inicijative
 • programe putovanja u smislu stručnih usavršavanja članova Alumni asocijacije
 • obezbjedjenje posebnih privilegija u pogledu pristupa bibioteci, mogucnosti pretraživanja baza podataka (naučnih i istraživačkih informacija), on-line kataloga, bibliografija, itd.

Članstvo

Redovnim članom Alumni asocijacije može se postati dobrovoljno, potpisivanjem pristupnice, čime se prihvaćaju ciljevi, prava i obaveze utvrđeni Statutom i odlukama Alumni asocijacije. Odluku o primanju u redovno članstvo donosi Upravni odbor na bazi pristupnice, molbe ili pismenog zahtjeva osobe koja želi postati član.

Uobičajeno je da za studente koji su blizu završetka studija članstvo ne bude automatsko već da studenti na završnoj godini izražavaju želju o članstvu u Alumni asocijaciji.

Pristup (članstvo) asocijaciji je besplatno.

Organizaciona shema

Alumni asocijacija je organizacija (tijelo) u okviru Univerziteta u Travniku (registruje se kao asocijacija pri Univerzitetu u Travniku). Prisutna je u većini aktivnosti Univerziteta.

Tijela Alumni asocijacije su:

 • Skupština koju čine svi redovni članovi Asocijacije i koja ima najviša ovlašćenja u smislu upravljanja Asocijacijom,
 • Predsjednik,
 • Zamjenik;
 • Sekretar.

Asocijaciju predstavlja i zastupa neograničeno Predsjedniik asocijacije, a u slučaju njegovog odsustva ili spriječenosti asocijaciju može predstavljati Sekretar asocijacije. Oni su ovlašteni potpisnici Asocijacije. Za javnost rada Asocijacije odgovorni su Predsjednik Asocijacije i Upravni odbor Asocijacije. Također, da bi asocijacija uspješno počela sa radom potrebna je njena ozbiljna institucionalizacija u organizacionu strukturu Fakulteta.

Finansiranje Asocijacije

U početku rada Asocijacija se uglavnom finansira iz budžeta Univerziteta. Prihode Alumni asocijacije čine:

 • prihodi ostvareni u skladu sa zakonom
 • pomoć i donacije pojedinaca i pravnih subjekata za određene programe i projekte
 • donacije iz proračuna za znanstvenu i stručnu djelatnost
 • prihodi od imovine i prava
 • ostali oblici financijske i materijalne pomoći.

Eventualni višak prihoda nad rashodima, kojeg bi ostvarila u obavljanju svoje djelatnosti, Asocijacija može koristiti isključivo za obavljanje i unapređivanje te djelatnosti, kojom se ostvaruju ciljevi utvrđeni Statutom. Odluku o namjeni tih sredstava donosi Skupština.