Lična karta fakulteta

 Pripadajući Univerzitet  Univerzitet u Travniku
 Puni naziv Fakulteta  Fakultet za tehničke studije
 Odsjeci  Arhitektura
 Građevina
 Inžinjerska informatika
 Grafičko inžinjerstvo i dizajn
 Tekstilno inžinjerstvo i dizajn
 Sigurnost i zaštita na radu i zaštita od požara
 Kanton  Središnja Bosna
 Mjesto registracije  T ravnik
Adresa  Aleja konzula br.5
 Broj rješenja Ministarstva   prosvjete,znanosti, kulture i športa  03-38-1083/06-2
 Broj žiro računa – Asa Banka  13400 111 204 76564
 Telefoni
 Studentska služba  +387 30 540 876
 Pravna služba  +387 30 540 876
 Info brojevi  +387 61 191 405 , +387 61 225 299
 Web stranica  www.fts.ba
 E-mail  info@fts.ba
 Glavni menadžer  Mr. sci.dr. Nihad Selimović
 Dekan Fakulteta  Prof. dr. sci. Hrustem Smailhodžić
 Voditelj studija  Dr. sci. Amra Tuzović
 Šef studentske službe  Amra Omerović
 Sekretar Fakulteta  Faris Lemeš, pravnik
 Predstavnici studenata
 I   godina  Selma Purić
 II  godina  Kenit Čakić
 III godina  Denis Kotlica
 I godina – II CIKLUS  Jasmir Smailbegović
 II godina – II CIKLUS  Eldin Smajić
  Predstavnik stranih studenata   Emin Akcay