Uslovi upisa na studij

Na dodiplomski studij Fakulteta za tehničke studije mogu se upisati osobe koje su završile odgovarajuće četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje, te zadovoljile uvjete informativnog razgovora koji je usmjeren na opće obrazovanje i sklonosti prema predmetnom studiju.

Na dvogodišnji diplomski/magistarski studij mogu se upisati osobe koje su završile odgovarajući dodiplomski studij i stekle najmanje 180 ECTS bodova. Diplomski/magistarski i doktorski studij na fakultetu Univerziteta u Travniku logično se nastavlja na dodiplomski studij, ali mu mogu pristupiti i studenti drugih struka sa odgovarajućim predznanjima uz uvjet polaganja diferencijalnih ispita.

Na jednogodišnji diplomski/magistarski studij mogu se upisati osobe koje su završile odgovarajući dodiplomski studij i stekle najmanje 240 ECTS bodova ili su stekle diplomu visokoškolske ustanove prije uvođenja Bolonjskog procesa.

Odgovarajućim dodiplomskim studijem smatra se:

  1. a) dodiplomski studij Fakulteta tehničkih studija Univerziteta u Travniku
  2. b) dodiplomski studij drugih tehničkih fakulteta
  3. c) dodiplomski studij drugih visokih sveučilišta zavisno o programskom sadržaju

Uslovi za upis pod b) i c) su polaganje razlike ispita. Izbor razlike ispita za svakog pojedinog kandidata u zavisnosti od završenog dodiplomskog studija i stečenim kompetencijama određuje Vijeće studija.

Pravo upisa na na treći ciklus poslijediplomskog doktorskog studija imaju svi kandidati koji ispunjavaju uvjete regulirane Zakonom o visokom obrazovanju SBK/KSB, Statutom Univerziteta u Travniku i Pravilima Studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Travniku. Više…

Državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani koji su stekli srednje, odnosno više stručno obrazovanje u drugim zemljama, prije prijave na konkurs za upis na studij potrebno je da izvrše nostrifikaciju/ekvivalenciju stečenih svjedodžbi i diploma.