Misija i vizija

Fakultet za tehničke studije je obrazovna i naučna institucija sa jasnim istraživačkim profilom usmjerenim na održivi razvitak koji provodi kvalitetno i eficijentno obrazovanje temeljeno na ishodima učenja i koncepciji cjeloživotnog obrazovanja.

Misija Fakulteta je dostići izvrsnost i prepoznatljivost u istraživačkom i nastavnom djelovanju, a sa ciljem unapređivanja obrazovanja budućih inžinjera, razvitka tehničkih nauka, te izgradnje društva temeljenog na principima poštivanja i primjene tehničkih rješenja, inovacija itd. Aktivnom saradnjom sa privredom, partnerstvima za razvitak zajednice, infiltriranja u evropski istraživački prostor i evropski prostor visokog obrazovanja, najvišom razinom organizovanosti i odgovornosti, Fakultet za tehničke studije iskazuje svoju javnu odgovornost i doprinosi sociokulturnoj tranziciji prema društvu znanja.
Fakultet za tehničke studije je dinamičan fakultet koji će sistemski i organizovano podsticati mobilnost i razvijanje istraživačkih karijera te, primjenom akata o povećanju sistema kvaliteta i nagrađivanja, omogućiti izražaj talenata i preduzetničke energije svakog pojedinca (nastavnika, saradnika, studenta i uposlenika stručnih službi). Svoju misiju želi ostvariti kontinuiranom edukacijom vlastitih kadrova, saradnjom sa srodnim institucijama u zemlji, regionu i svijetu, stalnim poboljšanjem procesa obrazovanja i kvaliteta upravljanja (rukovođenja) Fakultetom.

Vizija Fakulteta je akademsko obrazovanje kadrova tehničke struke koje je relevantno kako za tradicionalnu tehničku profesiju (inžinjere, projektante, vještake tehničke struke, dizajnere), tako i za mnoge aktivnosti u poslovnom svijetu (rukovodioci izgradnje građevinskih objekata niskogradnje i visokogradnje, statičari, geodete), izvršnoj vlasti (ministarstva na različitim razinama vlasti) međunarodnim organizacijama, svim vrstama društvenih organizacija (sindikati, nevladin sektor), obrazovanju i nauci i sl. Iako se odvija u vrlo složenim i neizvjesnim okolnostima, te posebno s obzirom na nedovršenu tranziciju, globalizaciju, euroatlantske integracijske procese i niz uočenih problema, ova misija postavlja Fakultet u ulogu aktivnog aktera transformacije obrazovanja i nauke u regionu i Evropi, a ne tek pukog posmatrača procesa evropeizacije prihvatanjem i promicanjem određenih standarda kvaliteta visokog obrazovanja i istraživanja.

 

Strateški ciljevi

Prihvatanjem Bolonjske deklaracije Fakultet je sebi zadao tri strateška cilja:
– povećati kvalitet i zastupljenost obrazovanja iz oblasti tehničkih nauka,
– stvoriti otvoreno i atraktivno okruženje za studiranje tehničkih nauka,
– optimalno koristiti sredstva za akademsko obrazovanje kadrova tehničke struke i istraživanje.

 

Navedeni ciljevi u funkciji su postavljene misije Univerziteta u Travniku, Fakulteta za tehničke studije, te dostizanja izvrsnosti u istraživačkom i nastavnom djelovanju.
Akademsko obrazovanje kadrova tehničke struke relevantno je, kako za tradicionalnu tehničku profesiju (inžinjere, projektante, vještake tehničke struke, dizajnere), tako i za mnoge aktivnosti u poslovnom svijetu (rukovodioci izgradnje građevinskih objekata niskogradnje i visokogradnje, statičari, geodete), izvršnoj vlasti (ministarstva na različitim razinama vlasti) međunarodnim organizacijama, svim vrstama društvenih organizacija (sindikati, nevladin sektor), obrazovanju i nauci i sl. Iako se odvija u vrlo složenim i neizvjesnim okolnostima, te posebno s obzirom na nedovršenu tranziciju, globalizaciju, euroatlantske integracijske procese i niz uočenih problema, ova misija postavlja Fakultet u ulogu aktivnog aktera transformacije obrazovanja i nauke u regionu i Evropi, a ne tek pukog posmatrača procesa evropeizacije prihvatanjem i promicanjem određenih standarda kvaliteta visokog obrazovanja i istraživanja.
Svako obrazovanje ima svrhu stjecanja znanja, vještina, stavova i vrijednosti koji su potrebni pojedincu za ostvarivanje njegovih radnih i socijalnih uloga. Akademsko obrazovanje kadrova tehničke struke zahtijeva stjecanje znanja, ali i usvajanje standarda poštenog ponašanja, tolerancije i kulture dijaloga, čime studij iz oblasti tehničkih nauka, uz naučnu, poprima i etičku dimenziju. Uza sve to, stručno znanje samo po sebi ostaje sterilno, pa posebnu pažnju treba usmjeriti i na stjecanje informatičkih, jezičkih i drugih vještina kao nužnih uslova za uspješan odgovor na sve izazove savremene tehničke struke. Fakultet za tehničke studije organizuje nastavu na I i II ciklusu studija, dok za III ciklus studija posjeduje odobrenje, a sa realizacijom će otpočeti od akademske 2015/2016. godine.
Jedan od glavnih zadataka koje je Fakultet ostvario i namjerava i dalje razvijati u narednom razdoblju jeste unapređenje i osnivanje drugih studija i izvođenje nastave na engleskom jeziku, ali i učenja na daljinu i cjeloživotnog učenja, te postizanje veće mobilnosti studenata.
Fakultet za tehničke studije od akademske 2012/2013. godine, posjeduje DL sistem (Studentski Informacijski Sistem) kojim se ne realizuje studij učenja na daljinu, nego služi kao pomoć u nastavnom procesu u svrhu lakše dostupnosti nastavnih materijala studentima, preuzimanja tema za izradu seminarskih radova i poboljšanja komunikacije sa nastavnicima (profesorima i asistentima).
U vezi sa bibliotekom Fakulteta planirano je omogućavanje pristupa novim stranim bazama, kao i poboljšanje korištenja bibilioteke od strane studenata, uvođenjem elektronskih kartica za pristup stranim bazama i korištenje raspoloživog bibliotečkog fonda.
Jedan od ciljeva koje Fakultet smatra prioritetnim jeste i unapređenje i povećanje naučno-istraživačke djelatnosti, posebno one za potrebe uvođenja novih tehnologija u građevinarstvu, arhitekturi, informatici, grafici. Stalni zadatak uprave Fakulteta i dalje je briga za osiguranje dovoljnog broja kvalifikovanih nastavnika i dovoljnog broja radnih mjesta za nove nastavnike i saradnike. Stoga Fakultet i dalje radi na povećanju broja nastavnih i istraživačkih radnih mjesta.
Bitan cilj Fakulteta jeste i međunarodna saradnja. Dosad je ta saradnja uglavnom počivala na stalnom i značajnom broju pojedinačnih sudjelovanja nastavnika i saradnika u međunarodnim aktivnostima. Da bi se ovaj cilj Fakulteta u potpunosti realizovao, Fakultet mora osnovati centar za međunarodnu saradnju kao posebno tijelo koje bi vršilo koordiniranu međunarodnu saradnju i poticalo mobilnost u skladu sa razvojnim potrebama Fakulteta. Pokretljivost studenata i praćenje ECTS sistema nastavlja se usavršavati, kao i objektivni standardi koji se primjenjuju na Fakultetu. Kako bi pomogao mobilnost studenata i unaprijedio znanje i sposobnosti istih, u narednom periodu Fakultet namjerava organizovati nastavu i na engleskom jeziku kao i realizaciju nastave na turskom jeziku.
Plan Fakulteta i dalje je osnivanje i centra za cjeloživotno usavršavanje, iz razloga što se u tehničkoj oblasti neprestano javljaju nove tehnologije, te je praktičarima sve potrebnija dodatna edukacija. U tom smislu potrebno je izraditi programe trajne obuke inžinjera, tehnologa. Strategijom razvoja Fakulteta za tehničke studije planira se osnivanje ureda za izvannastavne aktivnosti. Njegov osnovni cilj bilo bi dodatno obrazovanje studenata kroz neformalne programe usmjerene na njihov personalni razvoj, pomoć u savladavanju nastavnog gradiva i aktivnu participaciju u civilnom društvu.