Magistarski/diplomski studij

Fakultet organizira i izvodi dodiplomski studij iz oblasti tehničkih nauka: grafičkog inžinjerstva i dizajna, arhitekture, građevine , inžinjerske informatike, sigurnosti i zaštite na radu i zaštite od požara , te tekstilnog inžinjerstva i dizajna. Po uspješnom završetku studija II ciklusa studenti stiču akademsku titulu i zvanje u skladu sa odredbama Pravilnika o načinu korištenja akademskih titula, stjecanju stručnih i naučnih zvanja i sadržaju javnih isprava koje izdaje Fakultet.

 Ukupan broj ECTS bodova potreban za sticanje akademskog zvanja Magistar/diplomirani inžinjer za određenu oblast, uz bližu oznaku odsjeka ili smjera nakon završenog II ciklusa studija je 300 (ukupan zbir ECTS kredita ostvarenih na I i II ciklusu studija). Drugi ciklus studija organizuje se i izvodi prema utvrđenim studijskim programima za određene studijske odsjeke na Fakultetu za tehničke studije. Studijski programi su koncipirani u skladu sa postojećim usmjerenjima i naučnim oblastima koje se izučavaju na II ciklusu.

Lista predmeta studijskih programa se ažurira svake školske godine sa ciljem da se prate stručna i naučna kretanja u odgovarajućoj oblasti. Fakultet zadržava pravo da na početku svakog ciklusa donese odluku za koje predmete će se organizovati nastava, a na osnovu interesovanja kandidata i raspoloživih resursa.

U skladu sa europskim sistemom prenosa bodova (ECTS) obim studijskog programa iznosi 60 ECTS bodova u jednoj studijskoj godini, odnosno 120 ECTS bodova u dvije studijske godine. Broj ECTS bodova za pojedini predmet određuje se prema ukupnoj opterećenosti studenata i prema istom principu kako je navedeno za I ciklus studiranja – dodiplomski studij. Pravila II ciklusa studija dostupna su na web stranici Univerziteta

https://www.unt.ba/v2/images/Pravila_II_ciklus.pdf

i  web stranici Fakulteta

https://fts.ba/nova/wp-content/uploads/2017/06/pravila_studiranja_za_ii_ciklus_2014_2015.pdf

Kandidat koji završi drugi ciklus studija stječe akademsku titulu i zvanje magistar za određenu oblast uz bližu oznaku odsjeka ili smjera.

Studij II ciklusa iz grupe tehničkih nauka traje dvije studijske godine (3+2 ) za ostvarenih 120 ECTS studijskih bodova, odnosno jednu akademsku godinu (4+1) ) za ostvarenih 60 ECTS što sa I ciklusom studija ukupno iznosi 300 ECTS studijskih bodova, pored zvanja magistar dodaje se i zvanje diplomirani inžinjer sa naznakom odsjeka ili smjera.

Dodijeljena akademska zvanja za studente koji su završili studij po navedenim studijskim programima su:

  • magistar – diplomirani inžinjer grafičkog inžinjerstva i dizajna
  • magistar – diplomirani inženjer arhitekture
  • magistar – diplomirani inžinjer građevine
  • magistar – diplomirani inžinjer informacionih tehnologija
  • magistar – diplomirani inžinjer sigurnosti i zaštite na radu i zaštite od požara
  • magistar –  diplomirani inžinjer tekstilnog inžinjerstva i dizajna