Diplomski/magistarski studij

Fakultet organizuje i izvodi studije II ciklusa iz naučnih i stručnih oblasti za koje postoji privremena akreditacija. Po uspješnom završetku studija II ciklusa studenti stječu akademsku titulu i zvanje u skladu sa odredbama Pravilnika o načinu korištenja akademskih titula, stjecanju stručnih i naučnih zvanja i sadržaju javnih isprava koje izdaje Fakultet. Ukupan broj ECTS bodova potreban za stjecanje akademskog zvanja magistar/diplomirani inžinjer za određenu oblast, uz bližu oznaku odsjeka ili smjera nakon završenog II ciklusa studija je 300 (ukupan zbir ECTS kredita ostvarenih na I i II ciklusu studija). Drugi ciklus studija organizuje se i izvodi prema utvrđenim studijskim programima za određene studijske odsjeke na Fakultetu za tehničke studije. Studijski programi su koncipirani u skladu sa postojećim usmjerenjima i naučnim oblastima koje se izučavaju na I ciklusu.

Lista predmeta studijskih programa se ažurira svake školske godine sa ciljem da se prate stručna i naučna kretanja u odgovarajućoj oblasti. Fakultet zadržava pravo da na početku svakog ciklusa donese odluku za koje predmete će se organizovati nastava, a na osnovu interesovanja kandidata i raspoloživih resursa.
U skladu sa europskim sistemom prenosa bodova (ECTS) obim studijskog programa iznosi 60 ECTS bodova u jednoj studijskoj godini, odnosno 120 ECTS bodova u dvije studijske godine. Broj ECTS bodova za pojedini predmet određuje se prema ukupnoj opterećenosti studenata i prema istom principu kako je navedeno za I ciklus studiranja – dodiplomski studij. Pravila II ciklusa studija dostupna su na web stranici Univerziteta

http://www.unt.ba/v2/propisi/pravilnici/item/64-pravila-studiranja-za-ii-ciklus-studija i web stranici Fakulteta

http://fts.ba/component/docstation/download/123-pravila-studiranja-za-ii-ciklus-2014-2015.

Kandidat koji završi drugi ciklus studija stječe akademsku titulu i zvanje magistar za određenu oblast uz bližu oznaku odsjeka ili smjera. Za studij II ciklusa iz grupe tehničkih nauka u trajanju od dvije studijske godine sa ostvarenih 120 ECTS studijskih bodova, što sa I ciklusom studija ukupno iznosi 300 ECTS studijskih bodova, pored zvanja magistar dodaje se i zvanje diplomirani inžinjer sa naznakom odsjeka ili smjera.

Dodijeljena akademska zvanja za studente koji su završili studij po navedenim studijskim programima su:
• magistar – diplomirani inžinjer grafičkog inžinjerstva i dizajna
• magistar – diplomirani inžinjer arhitekture
• magistar– diplomirani inžinjer građevine
• magistar– diplomirani inžinjer informacionih tehnologija