Dodiplomski studij

Fakultet organizira i izvodi dodiplomski studij iz oblasti tehničkih nauka, grafičkog inžinjerstva i dizajna, arhitekture, građevine i inžinjerske informatike, za koje imaju privremenu akreditaciju Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona kao i naknadno izdate saglasnosti za izvođenje nastavnog procesa na pojedinim studijskim smjerovima. Studijski programi podijeljeni su na studijske godine i semestre i izvode se u skladu sa kalendarom aktivnosti, organizacije i realizacije studijskih programa koji se usvaja na početku svake akademske godine.

U skladu sa ECTS sistemom prenosa bodova (ECTS studijski bodovi odgovaraju kriterijima Evropskog sistema prijenosa kredita – European Credit Transfer System – ECTS), obim studijskog programa iznosi 60 ECTS studijskih bodova u jednoj studijskoj godini, odnosno 30 ECTS studijskih bodova u jednom semestru. Broj studijskih bodova za pojedini predmet određuje se prema ukupnom opterećenju studenta (teorijska i/ili praktična nastava, vježbe, seminari i sl.), vremenu rada studenta na samostalnim zadacima (domaći zadaci, projekti, seminarski radovi i sl.) i vremenu za učenje kod pripreme za provjeru znanja i ocjenjivanje (testovi, završni ispit i sl.).

Detaljnija pitanja vezana za određivanje vrijednosti jednog ECTS boda definisana su Pravilnikom o formiranju ECTS bodova i šifriranju koji je dostupan na:http://www.unt.ba/v2/propisi/pravilnici/item/62-pravilnik-o-formiranju-ects-bodova-i-sifriranju, ali i na web stranici Fakulteta:

http://fts.ba/component/docstation/download/117-pravilnik-o-formiranju-ects-bodova-i-sifriranju. Način vrednovanja rada studenata i jedinstveni sistem ocjenjivanja određen je Odlukom Senata Univerziteta http://www.unt.ba/v2/propisi/odluke/item/169-odluka-o-ocjenjivanju-2014-2015, ali i na web stranici Fakulteta: http://fts.ba/component/docstation/download/35-odluka-o-jedinstvenom-sistemu-ocjenjivanja.

Pravilima studiranja za I ciklus studija na Fakultetu pobliže se definišu i uređuju načini organizacije i izvođenja I ciklusa studija koji vodi do akademske titule i stručnog zvanja dodiplomskog studija (The degree of Bachelor) ili ekvivalenta (u daljem tekstu: dodiplomski studij), u skladu sa Pravilnikom o korištenju akademskih titula i stjecanju stručnih i naučnih zvanja i sadržaju javnih isprava koje izdaje Univerzitet, kao i druga pitanja koja se odnose na izvođenje nastavnog procesa, prava i obaveza studenata.

Pravila studiranja za I ciklus studija na Univerzitetu i Pravilnik o korištenju akademskih titula i stjecanju stručnih i naučnih zvanja i sadržaju javnih isprava koje izdaje Univerzitet dostupni su na: http://www.unt.ba/v2/propisi/pravilnici/item/65-pravila-studiranja-za-i-ciklus-studija  Dodiplomski studij za stjecanje diplome I ciklusa studija traje tri godine, a vrednuje se sa 180 ECTS studijskih bodova.

Završetkom stepena I ciklusa studija (dodiplomski studij) stječe se akademska titula, odnosno stručno zvanje bakalaureat/bachelor za određenu oblast, uz bližu oznaku odsjeka ili smjera te naznaku da se radi o završenom I ciklusu visokog obrazovanja. Nakon završenog prvog (I) cikusa studenti stječu (u zavisnosti od studijskog programa za koji su se opredijelili) sljedeća zvanja:

  • bachelor / inžinjer grafičkog inžinjerstva i dizajna
  • bachelor / inžinjer arhitekture,
  • bachelor / inžinjer građevine,
  • bachelor / inžinjer informacionih tehnologija,
  • bachelor / inžinjer sigurnosti i zaštite na radu,
  • bachelor / inžinjer tekstilnog inžinjerstva i dizajna