Dodiplomski studij

Fakultet organizira i izvodi dodiplomski studij iz oblasti tehničkih nauka: grafičkog inžinjerstva i dizajna, arhitekture, građevine , inžinjerske informatike, sigurnosti i zaštite na radu i zaštite od požara , te tekstilnog inžinjerstva i dizajna.

Studijski programi podijeljeni su na studijske godine i semestre i izvode se u skladu sa kalendarom aktivnosti, organizacije i realizacije studijskih programa koji se usvaja na početku svake akademske godine.

U skladu sa ECTS sistemom prenosa bodova (ECTS studijski bodovi odgovaraju kriterijima Evropskog sistema prijenosa kredita – European Credit Transfer System – ECTS), obim studijskog programa iznosi 60 ECTS studijskih bodova u jednoj studijskoj godini, odnosno 30 ECTS studijskih bodova u jednom semestru. Broj studijskih bodova za pojedini predmet određuje se prema ukupnom opterećenju studenta (teorijska i/ili praktična nastava, vježbe, seminari i sl.), vremenu rada studenta na samostalnim zadacima (domaći zadaci, projekti, seminarski radovi i sl.) i vremenu za učenje kod pripreme za provjeru znanja i ocjenjivanje (testovi, završni ispit i sl.).

Detaljnija pitanja vezana za određivanje vrijednosti jednog ECTS boda definisana su Pravilnikom o formiranju ECTS bodova i šifriranju koji je dostupan na https://www.unt.ba/v2/images/Pravilnik_o_formiranju_ECTS_studijskih_bodova%C5%A1ifriranju_i_silabusu_predmeta_20101.pdf   ali i na web stranici Fakulteta:

https://fts.ba/nova/wp-content/uploads/2017/06/pravilnik_o_formiranju_ects_bodova_i_sifriranju.pdf

Način vrednovanja rada studenata i jedinstveni sistem ocjenjivanja određen je Odlukom Senata Univerziteta https://www.unt.ba/v2/images/Odluka_o_jedinstvenom_sistemu_ocjenjivanja_2018-2019.pdf  ali i na web stranici Fakulteta: https://fts.ba/nova/wp-content/uploads/2021/02/Odluka-o-jedinstvenom-sistemu-ocjenjivanja.pdf

Pravilima studiranja za I ciklus studija na Fakultetu pobliže se definišu i uređuju načini organizacije i izvođenja I ciklusa studija koji vodi do akademske titule i stručnog zvanja dodiplomskog studija (The degree of Bachelor) ili ekvivalenta (u daljem tekstu: dodiplomski studij), u skladu sa Pravilnikom o korištenju akademskih titula i stjecanju stručnih i naučnih zvanja i sadržaju javnih isprava koje izdaje Univerzitet, kao i druga pitanja koja se odnose na izvođenje nastavnog procesa, prava i obaveza studenata.

Pravila studiranja za I ciklus studija na Univerzitetu i Pravilnik o korištenju akademskih titula i stjecanju stručnih i naučnih zvanja i sadržaju javnih isprava koje izdaje Univerzitet dostupni su na: https://www.unt.ba/v2/images/Pravila_I_ciklus.pdf

Dodiplomski studij za stjecanje diplome I ciklusa studija traje tri godine za  3+2 studij, a vrednuje se sa 180 ECTS studijskih bodova ili četiri godine za 4+1 studij i vrednovanje od 240 ECTS studijskih bodova.

Završetkom stepena I ciklusa studija (dodiplomski studij) stječe se akademska titula, odnosno stručno zvanje bakalaureat/bachelor za određenu oblast, uz bližu oznaku odsjeka ili smjera te naznaku da se radi o završenom I ciklusu visokog obrazovanja. Nakon završenog prvog (I) cikusa studenti stiču (u zavisnosti od studijskog programa za koji su se opredijelili) sljedeća zvanja:

  • bachelor / inžinjer grafičkog inžinjerstva i dizajna,
  • bachelor / inžinjer arhitekture,
  • bachelor / inžinjer građevine,
  • bachelor / inžinjer informacionih tehnologija,
  • bachelor / inžinjer sigurnosti i zaštite na radu i zaštite od požara,
  • bachelor / inžinjer tekstilnog inžinjerstva i dizajna.