Uslovi, nivo i vrsta obrazovanja kandidata koji mogu upisati studij

Pravo upisa na na treći ciklus poslijediplomskog doktorskog studija imaju svi kandidati koji ispunjavaju uslove regulisane Zakonom o visokom obrazovanju SBK/KSB, Statutom Univerziteta u Travniku i Pravilima Studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Travniku.

Pravo upisa na treći ciklus studija imaju pod jednakim uvjetima, državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani za koje je nakon postupka nostrifikacije odnosno ekvivalencije diplome ranije završenog ciklusa/stepena studija utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak studija.

Na prvu godinu III (trećeg) ciklusa studija – doktorskog studija, naučna oblast ARHITEKTURA mogu se upisati kandidati koji ispunjavaju slijedeće opće i posebne uslove:

I  Opći uslovi:

 1. Kandidati koji su stekli zvanje Magistar nauka u oblasti arhitekture na dvogodišnjem pred Bolonjskom studiju;
 2. Kandidati koji su stekli zvanje Magistar nauka na dvogodišnjem pred Bolonjskom studiju na fakultetima srodnih naučnih oblasti: građevina, geodezija, historija umjetnosti i druge srodne tehničke studije.
 3. Kandidati koji su stekli diplomu drugog ciklusa studija (300 ECTS) i zvanje Magistra na  fakultetima srodnih naučnih oblasti: građevina, geodezija, povijest umjetnosti.
 4. Kandidati koji su stekli diplomu drugog ciklusa studija smjerArhitektura(300 ECTS) na Fakultetu za tehničke studije Univerziteta u Travniku (ili na drugom Fakultetu srodnog naziva) i zvanje Magistar arhitekture (ili drugo adekvatno zvanje) .
 5. Kandidati koji su stekli diplomu II (drugog)  ciklusa studija ili ekvivalenta (akademskog zvanja magistra)  iz drugih naučnih područja koja nisu navedena u predhodnim stavkama.Odluku o uslovima upisa za svaki pojedinačni slučaj donosi Vijeće doktorskog studija, na prijedlog Stručne komisije Fakulteta za tehničke studije. Stručna komisija će procijeniti udovoljava li kandidat uslovima doktorskog studija na osnovu usporedbe studijskih programa  i donijeti odluku o sadržaju, broju i načinu polaganja razlikovnih ispita.

II   Posebni uslovi :

 1. Kandidatima za upis koji su stekli titulu magistra nauka prije uvođenja Bolonjskog sistema trocikličnog studija priznaje se 60 ECTS studijskih bodova.                                                                
 2. Kandidati za upis moraju pokazati znanje iz engleskog jezika što  će utvrditi stručna komisija.    
 3. Kandidati koji su završili srodne fakultete navedene u konkursu obavezni su polagati diferencijalni/e ispit/e.

Na prvu godinu III (trećeg) ciklusa studija – doktorskog studija, naučno oblast  GRAĐEVINA mogu se upisati kandidati koji ispunjavaju slijedeće opće i posebne uslove:

I  Opći uslovi:

 1. Kandidati koji su stekli zvanje Magistar nauka u oblastigrađevinena dvogodišnjem pred Bolonjskom studiju;
 2. Kandidati koji su stekli zvanje Magistar  nauka na dvogodišnjem pred Bolonjskom studiju na fakultetima srodnih naučnih oblasti: arhitektura, geodezija i druge srodne tehničke studije.

 

 1. Kandidati koji su stekli diplomu drugog ciklusa studija (300 ECTS) i zvanje Magistra na  fakultetima srodnih naučnih oblasti: arhitektura, geodezija i druge srodne tehničke studije.
 2. Kandidati koji su stekli diplomu drugog ciklusa studija smjerGrađevina(300 ECTS) naFakultetu za tehničke studijeUniverziteta u Travniku(ili na drugom Fakultetu srodnog naziva) i zvanje Magistargrađevine(ili drugo adekvatno zvanje)
 3. Kandidati koji su stekli diplomu II (drugog) ciklusa studija ili ekvivalenta (akademskog zvanja magistra)  iz drugih naučnih područja koja nisu navedena u predhodnim stavkama. Odluku o uslovima upisa za svaki pojedinačni slučaj donosi Vijeće doktorskog studija, na prijedlog  Stručne komisije Fakulteta za tehničke studije. Stručna komisija će procijeniti udovoljava li kandidat uslovima doktorskog studija na osnovu usporedbe studijskih programa  i donijeti odluku o sadržaju, broju i načinu polaganja razlikovnih ispita.

II  Posebni uslovi :

 1. Kandidatima za upis koji su stekli titulu magistra nauka prije uvođenja Bolonjskog sistema trocikličnog studija priznaje se 60 ECTS studijskih bodova.                                                                         
 2. Kandidati za upis moraju pokazati znanje iz engleskog jezika što će utvrditi stručna komisija               
 3. Kandidati koji su završili srodne fakultetenavedene u konkursu obavezni su polagati diferencijalni/e ispit/e.

 

Na prvu godinu III (trećeg) ciklusa studija – doktorskog studija, naučna oblast GRAFIČKE TEHNOLOGIJE mogu se upisati kandidati koji ispunjavaju slijedeće opće i posebne uslove:

I Opći uslovi:

 1. Kandidati koji su stekli zvanje Magistar nauka u navedenim granama grafičke tehnologije na dvogodišnjem pred Bolonjskom studiju;
 2. Kandidati koji su stekli zvanje Magistar  nauka na dvogodišnjem pred Bolonjskom studiju na fakultetima srodnih naučnih oblasti sa navedenim naučnim granama.
 3. Kandidati koji su stekli diplomu drugog ciklusa studija (300 ECTS) i zvanje Magistra na  fakultetima srodnih naučnih oblasti sa navedenim naučnim granama kao u tački 2.
 4. Kandidati koji su stekli diplomu na smjerovima drugog ciklusa studija iz područja inžinjerske informatike(300 ECTS) na Fakultetu za tehničke studijeUniverziteta u Travniku (ili na drugom Fakultetu srodnog naziva i naučnih oblasti) i zvanje Magistar iz područja informatičkih nauka odabranog naučnog polja (ili drugo adekvatno zvanje) koje je srodno sa naučnim granama kao u tački 2.
 5. Kandidati koji su stekli diploma II (drugog)  ciklusa studija ili ekvivalenta (akademskog zvanja magistra)  iz drugih naučnih područja koja nisu navedena u predhodnim stavkama. Odluku o uslovima upisa za svaki pojedinačni slučaj donosi Vijeće doktorskog studija, na prijedlog  Stručne komisije Fakulteta za tehničke studije.Stručna komisija će procijeniti udovoljava li kandidat uslovima doktorskog studija na osnovu usporedbe studijskih programa  i donijeti odluku o sadržaju, broju i načinu polaganja razlikovnih ispita.

 

II  Posebni uslovi :

 1. Kandidatima za upis koji su stekli titulu magistra nauka prije uvođenja Bolonjskog sistema trocikličnog studija priznaje se 60 ECTS studijskih bodova. 
 2. Kandidati za upis moraju pokazati znanje iz engleskog jezika što  će utvrditi stručna komisija.    
 3. Kandidati koji su završili srodne fakultet navedene u konkursu obavezni su polagati diferencijalni/e ispit/e.

 

Na prvu godinu III (trećeg) ciklusa studija – doktorskog studija, naučna oblast IŽINJERSKA INFORMATIKA mogu se upisati kandidati koji ispunjavaju slijedeće opće i posebne uslove:

I Opći uslovi:

 1. Kandidati koji su stekli zvanje Magistar nauka u navedenim naučnim poljima inžinjerske informatike
 2. Kandidati koji su stekli zvanje Magistar  nauka na dvogodišnjem pred Bolonjskom studiju na fakultetima srodnih naučnih oblasti sa navedenim naučnim granama:matematika, fizika,elektrotehnika,elektronika,računarska informatika,strojarstvo,informatika.
 3. Kandidati koji su stekli diplomu drugog ciklusa studija (300 ECTS) i zvanje Magistra na  fakultetima srodnih naučnih oblasti sa navedenim naučnim granama:matematika, fizika, elektrotehnika, elektronika, računarska informatika, strojarstvo, informatika.
 4. Kandidati koji su stekli diplomu na smjerovima drugog ciklusa studijamatematika i informatika(300 ECTS) naEdukacijskom fakultetuUniverziteta u Travniku(ili na drugom Fakultetu srodnog naziva) i zvanje Magistar iz područjamatematike iinformatike(ili drugo adekvatno zvanje).
 5. Kandidati koji su stekli diploma II (drugog)  ciklusa studija ili ekvivalenta (akademskog zvanja magistra)  iz drugih naučnih područja koja nisu navedena u predhodnim stavkama.Odluku o uslovima upisa za svaki pojedinačni slučaj donosi Vijeće doktorskog studija, na prijedlog  Stručne komisije Fakulteta za tehničke studije.Stručna komisija će procijeniti udovoljava li kandidat uslovima doktorskog studija na osnovu usporedbe studijskih programa  i donijeti odluku o sadržaju, broju i načinu polaganja razlikovnih ispita.

II  Posebni uslovi:

 1. Kandidatima za upis koji su stekli titulu magistra nauka prije uvođenja Bolonjskog sistema trocikličnog studija priznaje se 60 ECTS studijskih bodova. 

 

 1. Kandidati za upis moraju pokazati znanje iz engleskog jezika što  će utvrditi stručna komisija.    
 2. Kandidati koji su završili srodne fakultet navedene u konkursu obavezni su polagati diferencijalni/e ispit/e.

 

Na prvu godinu III (trećeg) ciklusa studija – doktorskog studija, naučna oblast SIGURNOST I ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA OD POŽARA mogu se upisati kandidati koji ispunjavaju slijedeće opće i posebne uslove:

I Opći uslovi:

 1. Kandidati koji su stekli zvanje Magistar  nauka u navedenom polju Sigurnost i zaštita na radu i zaštita od požara  na dvogodišnjem  pred Bolonjskom studiju.
 2. Kandidati koji su stekli zvanje Magistar  nauka na dvogodišnjem  pred Bolonjskom  studiju  na fakultetima srodnih naučnih oblasti sa navedenim naučnim granama.
 3. Kandidati koji su stekli diplomu drugog ciklusa studija (300 ECTS) i zvanje Magistra na  fakultetima srodnih naučnih oblasti sa navedenim naučnim granama kao u tački 2.
 4. Kandidati koji su stekli diplomu na smjerovima drugog ciklusa studija iz područja inžinjeringa i tehnologije (300 ECTS) na Fakultetu za tehničke studije Univerziteta u Travniku (ili na drugom Fakultetu srodnog naziva i naučnih oblasti ) i zvanje Magistar iz područja inžinjeringa i tehnologije odabranog  naučnog polja (ili drugo adekvatno zvanje) koje je srodno sa naučnim granama kao u tački 2.
 5. Kandidati koji su stekli diploma II (drugog)  ciklusa studija ili ekvivalenta (akademskog zvanja magistra)  iz drugih naučnih područja koja nisu navedena u predhodnim stavkama.Odluku o uslovima upisa za svaki pojedinačni slučaj donosi Vijeće doktorskog studija, na prijedlog  Stručne komisije Fakulteta za tehničke studije.Stručna komisija će procijeniti udovoljava li kandidat uslovima doktorskog studija na osnovu usporedbe studijskih programa  i donijeti odluku o sadržaju, broju i načinu polaganja razlikovnih ispita.

II  Posebni uslovi:

 1. Kandidatima za upis koji su stekli titulu magistra nauka prije uvođenja Bolonjskog sistema trocikličnog studija priznaje se 60 ECTS studijskih bodova. 
 2. Kandidati za upis moraju pokazati znanje iz engleskog jezika što  će utvrditi stručna komisija.    
 3. Kandidati koji su završili srodne fakultet navedene u konkursu obavezni su polagati diferencijalni/e ispit/e.

 

Na prvu godinu III (trećeg) ciklusa studija – doktorskog studija, naučna oblast  TEKSTILNE TEHNOLOGIJE mogu se upisati kandidati koji ispunjavaju slijedeće opće i posebne uslove:

I Opći uslovi:

 

 1. Kandidati koji su stekli zvanje Magistar  nauka u navedenom polju Tekstilna tehnologija  na dvogodišnjem  pred Bolonjskom studiju.
 2. Kandidati koji su stekli zvanje Magistar  nauka na dvogodišnjem  pred Bolonjskom  studiju  na fakultetima srodnih naučnih oblasti sa navedenim naučnim granama.
 3. Kandidati koji su stekli diplomu drugog ciklusa studija (300 ECTS) i zvanje Magistra na  fakultetima srodnih naučnih oblasti sa navedenim naučnim granama kao u tački 2.
 4. Kandidati koji su stekli diplomu na smjerovima drugog ciklusa studija iz područja inžinjeringa i tehnologije (300 ECTS) na Fakultetu za tehničke studije Univerziteta u Travniku (ili na drugom Fakultetu srodnog naziva i naučnih oblasti ) i zvanje Magistar iz područja inžinjeringa i tehnologije odabranog  naučnog polja (ili drugo adekvatno zvanje) koje je srodno sa naučnim granama kao u tački 2.
 5. Kandidati koji su stekli diploma II (drugog)  ciklusa studija ili ekvivalenta (akademskog zvanja magistra)  iz drugih naučnih područja koja nisu navedena u predhodnim stavkama. Odluku o uslovima upisa za svaki pojedinačni slučaj donosi Vijeće doktorskog studija, na prijedlog  Stručne komisije Fakulteta za tehničke studije. Stručna komisija će procijeniti udovoljava li kandidat uslovima doktorskog studija na osnovu usporedbe studijskih programa  i donijeti odluku o sadržaju, broju i načinu polaganja razlikovnih ispita.

II  Posebni uslovi:

 1. Kandidatima za upis koji su stekli titulu magistra nauka prije uvođenja Bolonjskog sistema trocikličnog studija priznaje se 60 ECTS studijskih bodova.
 2. Kandidati za upis moraju pokazati znanje iz engleskog jezika što  će utvrditi stručna komisija.    
 3. Kandidati koji su završili srodne fakultet navedene u konkursu obavezni su polagati diferencijalni/e ispit/e.