Sigurnost i zaštita na radu i zaštita od požara

 

Studijski program Sigurnost i zaštita na radu i zaštita od požara Fakulteta za tehničke studije ima za zadaću osposobljavati kadrove sigurnosti i zaštite na radu, a prema nastavnim planovima i programima usklađenim sa Bolonjskom deklaracijom i sukladno Zakonu o visokom obrazovanju Bosne i Hercegovine te drugim zakonskim aktima koji regulišu ovu djelatnost.

 

Studij Sigurnosti i zaštite na radu i zaštite od požara, kada su u pitanju dosadašnja iskustva u provođenju ekvivalentnih ili sličnih programa može se s potpunim referencama osloniti na studijske programe sigurnosti i zaštite na radu na visokoškolskim obrazovnim ustanovama u BiH. Zbog toga je usmjeren na primjenu iskustava fakulteta iz BiH, kao i zemalja u okruženju. Ovaj studijski program pripada naučnom području tehničkih nauka i u potpunosti odgovara i nadopunjuje trenutni sadržaj studijskih programa na Fakultetu za tehničke studije.

 

Od svog osnivanja, Fakultet za tehničke studije je koncipiran prema Bolonjskom sistemu primjenjujući modele studiranja po konceptu 3+2 i 4+1. (tri ili četiri godine – prvi ciklus studiranja i dvije ili jedna godina – drugi ciklus studiranja). Primjena temeljnih ciljeva Bolonjske deklaracije u potpunosti je ostvarena na Fakultetu za tehničke studije i sistem studiranja je prilagođen studentima, poštujući zakonitosti primjene i okvire akademske zajednice u kojoj se nalazi Fakultet za tehničke studije.

 

Studij završava obaveznom stručnom praksom i odbranom završnog rada što je regulisano određenim Pravilnicima za obavljanje stručne prakse i odbranom završnog rada.

 

S obzirom da potreba za stručnjacima iz oblasti sigurnosti i zaštite na radu posljednjih 15 godina dovodi do izuzetno povećanog interesa, te s obzirom na činjenicu da sigurnosti i zaštite na radu svakim danom obuhvata sve širi segment tržišta i gradnje u cijelom svijetu, te zapošljava sve više ljudi, mnogi privredni subjekti izražavaju trajni interes za obrazovanjem visokoškolskog stepena te s tim za saradnju sa visokoškolskom ustanovom koja će se baviti obrazovanjem kadrova.

 

U tom dijelu predviđeno je da se određeni dijelovi praktične nastave odvijaju u saradnji sa različitim privrednim subjektima sukladno od mogućnosti istih te s obzirom na mogućnost kvalitetne organizacije provedbe nastave. Mogući partneri su brojne druge slične institucije i veliki privredni sustavi, kako poduzetnički, tako i proizvodni i administrativni.

 

Osim naprijed navedenih subjekata, Fakultet će ostvariti kontakt i određenu saradnju i sa ostalim privrednim subjektima koji iskažu interes za saradnju kao i sa drugim institucijama sa istim namjerama. Svi kolegiji studija otvoreni su za upis i studentima s drugih visoko obrazovnih ustanova. Studenti fakulteta mogu određen broj ECTS bodova steći i na drugim visokim učilištima sukladno Pravilniku studija, dogovoru sa voditeljem studija ili smjera te sa mentorom. Ovisno o programskim sadržajima, studenti mogu slušati pojedine kolegije na nekim drugim Visokim učilištima.

 

Student unutar sistema ima mogućnost prezentirati do tada učinjeno, te neki semestar ili čak čitavu godinu studirati na nekom drugom visokom učilištu, položiti određene kolegije, prenijeti ECTS te nastaviti studij na matičnom fakultetu. Diplomski i postdiplomski doktorski studij na fakultetu Univerziteta u Travniku logično se nastavlja na dodiplomski studij, ali mu mogu pristupiti i studenti drugih struka sa odgovarajućim predznanjima uz uvjet polaganja diferencijalnih ispita. Izbor i broj diferencijalnih ispita ovisno o programskom sadržaju i svakom pojedinom kandidatu određuje Vijeće studija.

 

Nositelj studija i izvođač studija je Univerzitet u Travniku – Fakultet za tehničke studije.

 

Trajanje studija je izvedeno u skladu s Bolonjskim procesima:
• I ciklus studija – dodiplomski studij – (6 semestara) (8 semestara) – 180 ili 240  ECTS bodova
• II ciklus studija – diplomski/magistarski studij – 4 semestra – 120 ECTS bodova

• II ciklus studija – diplomski/magistarski studij – 2 semestra – 60 ECTS bodova

• III ciklus studija – doktorski studij – 6 semestara – 180 ECTS bodova

Nastava na studijskom smjeru Sigurnost  zaštita na radu i zaštita od požara se izvodi prem TOP modelu koji podrazumijava Teoriju-Obuku-Praksu, što je ujedno i jedan od najprimarnijih faktora kvalitetne pripreme studenata za konkurntno tržište rada.

 

Stjecanje zvanja nakon završenog studija (studij 3+2) (studij 4+1):

  • Završetkom prvog ciklusa i ostvarenih 180 ili 240 ECTS kredita, studenti stječu zvanje bachelor / inžinjer sigurnosti i zaštite na radu i zaštite od požara.
  • Završetkom drugog ciklusa i ostvarenih 120 ili 60 ECTS kredita što uz I ciklus studija iznosi 300 ECTS kredita, studenti stječu zvanje magistar / diplomirani ižinjer sigurnosti i zaštite na radu i zaštite od požara.

 

Uslovi upisa na studij

Na dodiplomski studij sigurnosti i zaštite na radu i zaštite od požara mogu se upisati osobe koje su završile odgovarajuće četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje te zadovoljile uslove prijemnog postupka u skladu sa odredbama konkursa za upis koji Univerzitet u Travniku objavljuje u javnim glasilima. Prijemni postupak se organizira kroz individualni informativni intervju sa kandidatima usmjeren na opće obrazovanje i sklonosti prema odabranom studijskom programu.

 

Dodiplomski studij sigurnosti i zaštite na radu i zaštite od požara osposobljava studente za profesionalni rad u različitim firmama, organizacijama i ustanovama društvenog i privatnog sektora koje zahtijevaju inžinjere u polju sigurnosti i zaštite na radu. Studenti se na ovom studiju osposobljavaju se za primjenu naučnih i stručnih dostignuća u oblasti inžinjerstva zaštite na radu i rješavanje problema sigurnosti u firmama, organizacijama, ustanovama i ostalim potrebnim korisnicima, za upravljanje i rukovođenje sistemima sigurnosti i zaštite na radu kako u oblasti tehničko – tehnoloških procesa tako i u oblasti menadžmenta. Isto tako, studenti se osposobljavaju za rad u firmama i organizacijama koje se bave sistemima sigurnosti i zaštite na radu, ali i u prostoru menadžmenta u oblasti sigurnosti i zaštite na radu, koji ima svoje specifičnosti i za koje su potrebne kompetencije koje nudi studijski program jer posjeduje sadržaje koji se izučavaju u okviru pojedinih predmeta i oblasti na oba ciklusa studija.

 

Studenti se upoznaju sa osnovnim sistemima zaštite na radu, o kontroli i nadzoru sistema zaštite, sa opremom za rad i ispitivanjima opreme u pogledu sigurnosti, sa projektovanjem i upravljanjem kvalitetom radne sredine, sa metodološkim osnovama, sa primjenom alata i provođenjem procedura u sistemu zaštite, sa rješavanjem problema u sistemu osiguranja i zaštite zdravlja uposlenika i svih ostalih segmenata koji su bitni za uposlenika. Upoznaju se sa timskim radom, djelovanjem u timu i sa inovacijama koje su motivirajući faktor za napredovanje i dalje usavršavanje.

 

Raspored ECTS kredita:
Zajednički predmeti – predmeti za prvu godinu studija 60
Obavezni smjerski predmeti 78
Izborni smjerski predmeti 32
Stručna praksa i završni rad 10
UKUPNO: 180