Studenti završne godine obavezni su izvršiti prijavu teme za izradu magistarskog rada tokom trajanja ljetnog semestra. Prvi termini za odbrane radova predviđeni su u drugoj polovini mjeseca jula .

Student u dogovoru sa svojim predmetnim profesorom/mentorom, podnosi prijavu sekretaru Fakulteta u dva potpisana primjerka.
Studenti koji svoje prijave ne podnesu na vrijeme, najkasnije do 30.04.2022., neće biti u mogućnosti braniti rad u julskim terminima predviđenim za odbrane, a zbog trajanja pravne procedure.

Za sve dodatne informacije obratite se u Pravnu službu na mail: pravnasluzba.fts@eftfts.edu.ba

Studenti koji polože sve ispite predviđene prema Nastavnom planu i programu i izvrše ostale obaveze prema Fakultetu, potrebno je da najkasnije do 10.07.2022. godine dostave 5 primjerka ukoričenih radova i 5 CD-ova sa snimljenom PDF verzijom rada i PowerPoint prezentacijom za odbranu, a kako bi ušli u proceduru za odbranu rada u prvim terminima.

Samo radovi koje odobri mentor, a potom Pravna služba cjelokupnu proceduru bit će prihvaćeni.

Napomena: Magistarski radovi trebaju biti izrađeni prema uputstvu za izradu magistarskog rada. U suprotnom radovi će biti vraćeni na korekciju.
UPUTSTVA se nalaze na stranici Fakulteta u rubrici Uputstva. (https://fts.ba/nova/wp-content/uploads/2021/04/Uputstvo-za-prijavu-izradu-i-odbranu-magistarskog-rada-na-UNT.pdf)
Studenti koji ne polože sve ispite predviđene Nastavnim planom i programom i ne izvrše prijavu teme do 30.09.2022. godine obavezni su obnoviti završnu godinu studija u akademskoj 2022/2023 godini.